Pravidlá poskytovania príspevkov

1.   Oprávnení žiadatelia

 • zamestnanci ŽOS Trnava, a.s. s pracovným pomerom na dobu neurčitú
 • osoby spolupracujúce so spoločnosťou ŽOS Trnava, a.s. – minimálne 1 rok aktívnej spolupráce
 • právnické a fyzické osoby

2.   Koneční užívatelia pomoci

 • zamestnanci ŽOS Trnava, a.s. s pracovným pomerom na dobu neurčitú a ich blízke osoby
 • osoby spolupracujúce so spoločnosťou ŽOS Trnava, a.s. – minimálne 1 rok aktívnej spolupráce a ich blízke osoby
 • zdravotné, kultúrne, vzdelávacie, športové a dobročinné inštitúcie a spolky a aktivity s takýmto zameraním

3.   Podanie žiadosti o príspevok z Nadácie ŽOS Trnava

Oprávnení žiadatelia doručia písomnú žiadosť:

 • poštou, alebo osobne  na adresu:  Nadácia ŽOS Trnava,  Koniarekova 19, 917 21 Trnava, 
 • emailom na adresu nadacia@zos.sk

Formulár žiadosti

Obsah žiadosti:

 • účel príspevku
 • žiadateľ –  vzťah konečnému užívateľovi príspevku
 • odôvodnenie žiadosti a doklady potvrdzujúce účel žiadosti
 • výšku požadovanej sumy.

4.  Posudzovanie žiadostí

Žiadosti o pridelenie  finančných prostriedkov,  alebo  o inej pomoci , posudzuje správna rada. Správna rada sa za týmto účelom schádza  1x za dva mesiace, výnimočne  v naliehavých prípadoch i mimo tejto periodicity.

5.  Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov

Účel nadácie je vo všeobecnosti verejnoprospešný a nie je vymedzený žiaden konkrétny, ktorý by bol nadradený ostatným. I napriek tomu, správna rada bude posudzovať žiadosti najmä zo  sociálneho hľadiska. Pri rozhodovaní o  pridelení a výške príspevku budú mať vyššiu váhu žiadosti zamestnancov a spolupracujúcich osôb odôvodnené:

 • zdravotnými problémami,
 • ťažkou životnou situáciou (strata bývania, zníženie príjmu a pod.).

Ostatné žiadosti budú posudzované primerane podľa účelu použitia finančných prostriedkov.