Kto sme

NADÁCIA ŽOS je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora humanitárnych aktivít. Poslaním NADÁCIE ŽOS je pomáhať najmä zamestnancom a spolupracujúcim osobám v ťažkých životných situáciách a tiež podporovať verejnoprospešné aktivity najmä v oblasti zdravia, vzdelávania, športu a umenia.

Účelom NADÁCIE ŽOS je najmä:

 • podporovať rozvoj a ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov, predovšetkým formou podpory humanitárnych aktivít a projektov právnických a fyzických osôb, ktoré sledujú všeobecné prospešné ciele, najmä so zameraním na podporu projektov a aktivít sociálneho charakteru
 • podporovať ochranu zdravia
 • podporovať plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou
 • podporovať ochranu životného prostredia a ochranu zdravia
 • podpora cestovného ruchu a skvalitnenia životných podmienok obyvateľstva, všeobecný rozvoj okresu Trnava
 • rozvoj kultúry, vrátane výstav, koncertov a iných spoločenských podujatí a podpora duchovných hodnôt
 • aktivity zameraných na zvyšovanie vedomostnej úrovne cieľových skupín a to najmä prostredníctvom poradenských, publikačných, výchovných, kultúrno – spoločenských aktivít
 • podpora všestranného rozvoja úrovne obyvateľstva, najmä schopností talentovaných ľudí z oblasti športu, kultúry i ostatných sfér života
 • podpora informačnej a publikačnej činnosti v masovokomunikačných prostriedkoch, týkajúca sa zachovania duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva
 • podpora rozvoja vedy a vzdelania
 • podpora zdravotných, sociálnych a dobročinných akcií
 • podpora organizovania a realizovania kultúrnych, športových a spoločenských programov a podujatí;
 • podpora a vyvíjanie osvetovej a edukačnej činnosti
 • spolupráca s inými osobami s podobným verejnoprospešným účelom